ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΟΖΑΝΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΟ 02/09/2018

9:18 pm
|
Comments off
|

Τα δρομολόγια προς Κοζάνη και Ιωάννινα ξεκινούν την Κυριακή 02/09/2018 και θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Κυριακή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11:55 am
|
Comments off
|

Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δ/νση: Π. Μελά & Φιλίππου 31 Έδεσσα 14 Αυγούστου 2018
Τ.Κ.: 58200 ΕΔΕΣΣΑ Αρ.Πρ.Φ.:15/2173
Τηλ.: 23810 22800
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. Α.Μ. ΑΕ 54696/57/Β/03/09

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 05/09/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Π. Μελά & Φιλίππου 31 στην Έδεσσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της 14ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως και 31/12/2017 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως και 31/12/2017.
Εκλογή ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση του έτους 2018.
Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που αφορούν την χρήση από 01/01/2018 έως και 31/12/2018.
Έγκριση για τις ενδομεταφορές κονδυλίων εισφορών του άρθρου 13 Ν 2963/2001 ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.
Διάφορα. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρεία τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών &amp […]

ΚΟΖΑΝΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

6:46 pm
|
Comments off
|

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

9:30 pm
|
Comments off
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next page ›