ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ

4:25 pm
|
Comments off
|

ΑΡΙΔΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

3:27 pm
|
Comments off
|

ΠΑΥΣΗ ΒΡΑΔΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

8:51 am
|
Comments off
|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Παρασκευή 01/09/2017 παύει να εκτελείται το βραδινό δρομολόγιο από το νομό Πέλλας προς Αθήνα και αντίστροφα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

9:38 am
|
Comments off
|

Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δ/νση : Π. Μελά & Φιλίππου 31
Τ.Κ. : 582 00 ΕΔΕΣΣΑ Έδεσσα 17 Αυγούστου 2017.

Αρ.Πρ.Φ.:15/1997
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. Α.Μ. ΑΕ 54696/57/Β/03/09
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10/09/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Π. Μελά & Φιλίππου 31 στην Έδεσσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της 13ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 έως και 31/12/2016 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 έως και 31/12/2016.
3. Εκλογή ενός(1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2017.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που αφορούν τις χρήσεις από 01/01/2016 έως και 31/12/2017.
5. Έγκριση για τις ενδομεταφορές κονδυλίων εισφορών του άρθρου 13 Ν. 2963/2001 ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.
6. Διάφορα.
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών &amp […]