ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΟΖΑΝΗ & ΙΩΑΝΝΙΝΑ

9:18 pm
|
Comments off
|

ΤΟ ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟ

ΟΤΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗ & ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/03/2020.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/03/2020

ΔΕΝ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΑΪΟ

7:15 pm
|
Comments off
|

Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Π. ΜΕΛΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΥ 31
58200 ΕΔΕΣΣΑ Έδεσσα 10 Μαρτίου 2020
ΤΗΛ.: 23810 22800 Αρ.Πρ.Φ. : 1/246 […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

9:52 am
|
Comments off
|

Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ : Π. Μελά & Φιλίππου 31 Έδεσσα 19 Αυγούστου 2019
Τ.Κ.: 58200 ΕΔΕΣΣΑ Αρ.Πρ.Φ.: 15/127
Τηλ. : 23810 22800
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. Α.Μ. ΑΕ 54696/57/Β/03/09
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Π. Μελά και Φιλίππου 31 στην Έδεσσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της 15ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2018 έως και 31/12/2018 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2018 έως και 31/12/2018.
3. Εκλογή ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση του έτους 2019.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που αφορούν την χρήση από 01/01/2019 έως και 31/12/2019.
5. Έγκριση για ενδομεταφορές κονδυλίων εισφορών του άρθρου 13 Ν. 2963/2001 ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.
6. Αντικατάσταση αστικών λεωφορείων με άλλα υπεραστικού τύπου για την ομαλή εξυπηρέτηση της αστικής γραμμής.
7. Χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. η οποία να είναι διαρκής, για την λήψη απόφασης για την αύξηση του στόλου με λεωφορεία στο όνομα του νομικού προσώπου της εταιρείας.
8. Διάφορα. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τυχών έγγραφα αντιπροσώπευσης τους από πρόσωπο που είχαν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με ιδιωτικό έγγραφο ειδικής εντολής. Μέτοχοι που δεν θα συμμορφωθούν με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ_ΚΤΕΛ ΠΕΛΛΑΣ_2018
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ 2018

ΚΟΖΑΝΗ ΑΠΟ 01/09/2019

12:57 pm
|
Comments off
|

ΤΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟ
ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01/09/2019
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΩΡΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ώρα 14:15 μ.μ.
ΑΠΟ ΣΚΥΔΡΑ >> 14:45 μ.μ.
ΑΠΟ ΑΡΙΔΑΙΑ >> 14:00 μ.μ.
ΑΠΟ ΕΔΕΣΣΑ >> 15:00 μ.μ.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗ ώρα 17:00 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ώρα 17:15 μ.μ.
ΑΠΟ ΣΚΥΔΡΑ >> 17:45 μ.μ.
ΑΠΟ ΑΡΙΔΑΙΑ >> 17:00 μ.μ.
ΑΠΟ ΕΔΕΣΣΑ >> 18:00 μ.μ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗ ΩΡΑ 20:00 […]