ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ

9:21 am
|
0 Comments
|

Το Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό του κοινό ότι απο την Κυριακή 12/07/2015 και κάθε Κυριακή η αναχώρηση του λεωφορείου που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη προς Αριδαία ώρα 7:30 π.μ. μεταφέρεται σε ώρα 08:00 […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

9:16 am
|
0 Comments
|

Το Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό του κοινό ότι από το Σάββατο 11/07/2015 το πρακτορείο μας στα Γιαννιτσά μεταφέρεται. Η νέα διεύθυνση είναι Βενιζέλου & Φιλίππου (Περιοχή διαγώνιος παλαιά αγορά Γιαννιτσά). Όλα τα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Έδεσσα – Αριδαία και αντιστρόφως, διέρχονται πλέον από το νέο μας πρακτορείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

6:06 am
|
0 Comments
|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Α.Μ. ΑΕ 54696/57/Β/03/09
   Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 18η Ιουλίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Π. Μελά & Φιλίππου 31 στην Έδεσσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.Υποβολή & έγκριση Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της 11ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως και 31/12/2014 μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 11ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως και 31/12/2014.

3.Εκλογή ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2015.

4.Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στην χρήση από 01/01/2014 έως και 31/12/2014.

5.Έγκριση για τις ενδομεταφορές κονδυλίων εισφορών του άρθρου 13 Ν. 2963/2001 ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.

6.Διάφορα

Οι Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5 […]

Εκτακτη Γενική Συνέλευση Των Μετόχων

3:43 pm
|
0 Comments
|

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 14η Μαρτίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Π. Μελά & Φιλίππου 31 στην Έδεσσα με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αναλυτική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα έξοδα που είναι γραμμένα στην κατάσταση εσόδων-εξόδων του Γ΄Τριμήνου 2014.
Αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση για το ύψος του δανείου και την αναγκαιότητα λήψης δανείου.
Αναλυτική ενημέρωση για την διαχείριση του ειδικού λογαριασμού του 4%.
Αναλυτική ενημέρωση για την κοστολόγηση και τελική δαπάνη της αγοράς και κατασκευής του νέου Σταθμού Γιαννιτσών και άλλων οικοπέδων.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες απο την ημερομηνία που θα γίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών &amp […]